Vedtægter

Vedtægter

Vedtægter for landsorganisationen Folk & Sikkerhed

 • 1. NAVN
 • Stk. 1 Organisationens danske navn er Folk & Sikkerhed og er en almennyttig landsdækkende organisation, der er uafhængig af partipolitik.
 • Stk. 2 Organisationens internationale navn er The People and Security Association.
 • 2. HJEMSTED
 • Stk. 1 Folk & Sikkerhed har hjemsted i Københavns Kommune.
 • 3. FORMÅL

Stk. 1 Mission

 • Folk & Sikkerhed arbejder for en samtænkt robusthed i samfundet med henblik på at skabe sikkerhed, frihed og tryghed for den enkelte.

Stk. 2 Vision

 • Folk & Sikkerhed arbejder for, at Danmark har et robust forsvars- krise- og katastrofeberedskab
 • Folk & Sikkerhed arbejder for at skabe sikkerhedspolitisk forståelse i befolkningen for Danmarks engagement nationalt og internationalt
 • Folk & Sikkerhed arbejder for at fremme samarbejdet mellem alle involverede, der bidrager til Danmarks sikkerhed
 • Folk & Sikkerhed arbejder for at skabe opbakning til personel, der er indsat i arbejdet, og deres pårørende
 • Folk & Sikkerhed arbejder for at synliggøre og skabe dialog om den holdning, der samler medlemmerne i organisationen.

Stk. 3 Værdier

 • Folk & Sikkerheds værdigrundlag hviler på tryghed, sikkerhed, robusthed, ansvar, tillid, forståelse, legalitet og dialog.

4. HOVEDOPGAVER

Stk. 1 Formålet søges opnået gennem nedenstående punkter.

 • At igangsætte og støtte aktiviteter med henblik på at udbrede kendskabet til og formidle en forståelse i befolkningen for den indsats, som udøves af forsvaret, beredskabet, politiet, sundhedsområdet og øvrige sikkerhedsaktører.
 • At fungere som kontaktpunkt med formidling og opbakning og administrativ, økonomisk, kommunikativ og logistisk støtte til organisationens lokale og regionale ildsjæle og græsrodsbevægelser.
 • At støtte op om aktiviteter og engagementer, der vedrører samfundets beredskab samt det personel, der udfører arbejdet, og deres pårørende,
 • At agere som paraplyorganisation for alle sikkerhedsaktører og fungere som kontaktpunkt med formidling af ekspertviden, så indsatsen samtænkes.
 • 5. MEDLEMMER

Stk. 1 Optagelse

a. Enhver, organisationer, virksomheder og individuelle medlemmer, der tilslutter sig landsorganisationens formål jf. § 3, kan søge om optagelse som ordinært medlem af Folk og Sikkerheds Landsorganisation.

b. Det er ikke muligt at søge om medlemskab i en lokalforening. Medlemmet er tilknyttet den lokalforening, som dækker medlemmets bopælskommune.

c. Hovedbestyrelsen kan dispensere fra stk. 1, litra b såfremt et medlem ansøger herom. En afgørelse vil lægge vægt på medlemmets tilhørsforhold til den pågældende lokalforening.

Stk. 2 Gyldighed

a. Et medlemskab er først gyldigt, når man har modtaget en skriftlig bekræftelse fra Folk og Sikkerheds Landsorganisation.

b. Optagelse af medlemsorganisationer skal godkendes af bestyrelsen. Afslag på optagelse vil kunne indbringes for årsmødet.

Stk. 3 Kontingent

a. Alle ordinære medlemmer skal betale medlemskontingent én gang årligt. Kontingentet gælder for det kalenderår, hvori betalingen er registreret. Kontingentet for medlemmer fastsættes på Folk og Sikkerheds årsmøde jf. § 10 og betales til Folk og Sikkerheds Landsorganisation.

Stk. 4 Stemmeret

a. Alle ordinære medlemmer, der har betalt medlemskontingent for indeværende år samt har været medlem i mindst 14 dage, har stemmeret til Folk & Sikkerheds årsmøde.

b. Virksomheder og medlemsorganisationer kan tilmelde delegerede efter følgende retningslinjer:

Op til 1.000 medlemmer 3 delegerede
1.000 – 5.000 medlemmer 5 delegerede
5.000 – 10.000 medlemmer 7 delegerede
10.000 – 20.000 medlemmer 9 delegerede
Over 20.000 medlemmer 11 delegerede

 

Stk. 5 Æresmedlemmer

a. Årsmødet er bemyndiget til at udpege æresmedlemmer. Hovedbestyrelsen kan indstille æresmedlemmer til Folk & Sikkerheds årsmøde. Ved tildeling af æresmedlemskab kræves det, at mindst 3/4 af de fremmødte ordinære medlemmer tilslutter sig indstillingen. Æresmedlemmer kan kun udpeges til Folk & Sikkerheds Landsorganisation.

b. Æresmedlemmer har samme rettigheder som et ordinært medlemskab jf. § 5, men betaler ikke kontingent.

c. Årsmødet er bemyndiget til at fratage et æresmedlemsskab. Hovedbestyrelsen kan indstille til fratagelse af æresmedlemsskab til Folk & Sikkerheds årsmøde. Ved fratagelse af et æresmedlemskab kræves det, at mindst 3/4 af de fremmødte ordinære medlemmer tilslutter sig indstillingen.

d. Ønsker hovedbestyrelsen at indstille til fratagelse af et æresmedlemskab, kræves der to tredjedeles flertal for beslutningen.

e. Fratages et æresmedlemsskab, overgår medlemmet herefter til et medlemskab efter bestemmelserne i § 5, stk. 1

Stk. 6 Medlemskaber

Der findes ud over medlemskaber for virksomheder også medlemskaber for privatpersoner de ses anført herunder.

 1. Et ordinært medlemskab
 2. Et pensionistmedlemskab
 3. Medlemskaber for virksomheder
 • 6. UDMELDELSER

Udmeldelse kan ske skriftligt med én måneds varsel til udgangen af et kalenderår.

 7. EKSKLUSIONER, SKRIFTLIGE OG MUNDTLIGE ADVARSLER

Stk. 1 Mundtlige advarsler

Mundtlige advarsler kan gives af hovedbestyrelsen med 7 stemmer for, hvis et medlems adfærd overtræder landsorganisationens vedtægter eller på anden måde kræves oprettet.

Stk. 2 Skriftlige advarsler

Skriftlige advarsler kan gives af hovedbestyrelsen med 7 stemmer for. Skriftlige advarsler gives, hvis et medlems adfærd ikke er blevet oprettet efter en mundtlig advarsel, eller hvis et medlems adfærd står til at skade Folk og Sikkerhed.

Stk. 3 Eksklusion

Finder hovedbestyrelsen ikke et medlems adfærd oprettet efter benyttelse af stk. 1 og 2, kan medlemmet ekskluderes, såfremt der er 7 stemmer for i hovedbestyrelsen.

Stk. 4 Eksklusion uden advarsel

Hvis der foreligger beviser for, at et medlem aktivt modarbejder organisationen, herunder foreningens formål jf. § 3, kan hovedbestyrelsen ekskludere medlemmet uden advarsel med 7 stemmer for eksklusionen.

 • 8. FORENINGSMYNDIGHEDER

Stk. 1 Årsmødet

Årsmødet organisationens højeste myndighed.

Stk. 2 Hovedbestyrelsen

Ansvaret for organisationens ledelse varetages af en hovedbestyrelse på op til 10 medlemmer.

Stk. 3 Udvalg

Hovedbestyrelsen kan vælge at nedsætte en række udvalg, der varetager forskellige områder.

 • 9. LANDSORGANISATIONENS LOKALAFDELINGER

Stk. 1 Gyldighed af lokalafdelinger

Lokalafdelinger er under Folk & Sikkerhed Landsorganisation, hvis hovedbestyrelsen har godkendt det.

Stk. 2 Stiftende generalforsamling i nye lokalafdelinger

Indkaldelse til stiftende generalforsamling indeholdende dagsorden og forslag til vedtægter skal fremsendes pr. brev til medlemmer jf. § 5, stk. 1 med mindst 14 dages varsel.

Stk. 3 Den stiftende generalforsamlings dagsorden skal minimum indeholde følgende punkter:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Valg af stemmetællere
 4. Orientering fra et hovedbestyrelsesmedlem om generalforsamlingen
 5. Godkendelse af vedtægter
 6. Valg af formand
 7. Valg af bestyrelse samt suppleanter
 8. Eventuelt

Stk. 4 Lokalafdelingers ansvar

a. Lokalafdelingernes formål er at være lokalafdeling under Folk & Sikkerhed Landsorganisation og understøtte Folk & Sikkerhed formål jf. § 3, herunder at udbrede Folk & Sikkerhed holdninger og styrke organisationen lokalt.

b. Det er lokalafdelingernes ansvar at afholde kontinuerlige formålsbestemte aktiviteter.

 • 10 KONTINGENT

Kontingent til Folk & Sikkerhed fastsættes hvert år af årsmødet for det følgende kalenderår.

For manglende kontingentbetaling sendes der én rykker. Herefter bringes medlemskabet til ophør, såfremt denne ikke er betalt.

 • 11 HOVEDBESTYRELSEN

Folk & Sikkerhed ledes af en på årsmødet valgt hovedbestyrelse på 10 medlemmer.

Stk. 1

Bestyrelsen består af formand og 9 bestyrelsesmedlemmer, der alle vælges for 2 år ad gangen.

Stk. 2

Formanden vælges særskilt. De øvrige bestyrelsesmedlemmer vælges med fire i lige år og fire i ulige år.

Stk. 3

Bestyrelsen konstituerer sig selv og fastlægger egen forretningsorden. Ved stemmelighed i bestyrelsen er formandens stemme afgørende. Der udfærdiges referat fra alle bestyrelsesmøder.

Stk. 4

Bestyrelsen kan udpege ambassadører og nedsætte et Advisory Board.

 • 12. ORDINÆRT ÅRSMØDE

Stk. 1 Indkaldelse

a. Indkaldelse til det ordinære årsmøde fremsendes pr. mail til ordinære medlemmer jf. § 5, stk. 1 med mindst 40 dages varsel.

b. Indkaldelse til det ordinære årsmøde indeholdende dagsorden fremsendes pr. mail til ordinære medlemmer jf. § 5, stk. 1 med mindst 8 dages varsel.

c. Indkomne forslag samt det reviderede regnskab fremsendes pr. mail til ordinære medlemmer jf. § 5, stk. 1 med mindst 8 dages varsel.

Stk. 2 Afholdelse

Det ordinære årsmøde skal afholdes i årets andet kvartal.

Stk. 3 Stemmeret

Stemmeretten på årsmødet er fastsat efter bestemmelserne i § 15.

Stk. 4 Årsmødets dagsorden skal som minimum indeholde følgende punkter:

 1. Valg af dirigent(er)
 2. Valg af referent
 3. Valg af stemmetællere
 4. Hovedbestyrelsens beretning forelægges til godkendelse
 5. Det reviderede regnskab og budget for indeværende år forelægges til godkendelse
 6. Behandling af indkomne vedtægtsændringsforslag
 7. Fastsættelse af kontingent for medlemmer
 8. Valg af landsformand
 9. Valg af 8 hovedbestyrelsesmedlemmer
 10. Behandling af indkomne forslag jf. § 14
 11. Valg af intern revisor
 12. Valg af ekstern revisor
 13. Eventuelt

Stk. 5 Dirigent

a. Årsmødet ledes af en eller flere dirigenter, hvis opgave er at lede årsmødet og afgøre alle tvivlsspørgsmål om sagers behandling.

b. Dirigenten/-erne indstilles af hovedbestyrelsen og skal godkendes af årsmødet som det første punkt til behandling.

c. Dirigenten/-erne kan afsættes af årsmødet ved simpelt flertal, hvorefter årsmødet skal vælge ny(e) under landsformandens ledelse.

Stk. 6 Referent og referat

a. Referenten indstilles af hovedbestyrelsen og skal godkendes af årsmødet.

b. Referenten kan afsættes af årsmødet ved simpelt flertal, hvorefter årsmødet skal vælge en ny referent.

c. Referatet skal som minimum være et beslutningsreferat.

d. Referatet skal underskrives af dirigenten/-erne, referenten og hovedbestyrelsen senest 14 dage efter årsmødets afholdelse.

e. Referatet udsendes pr. mail til organisationens ordinære medlemmer jf. § 5, stk. 1 efter godkendelse af referatet jf. litra d.

f. Årsmødet skal dokumenteres ved referat

Stk. 7 Afstemning

Afstemninger foretages efter bestemmelserne i § 15 og § 18.

 • 13. EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØDE

Stk. 1 Ekstraordinært årsmøde

a. Ekstraordinært årsmøde kan indkaldes af hovedbestyrelsen med angivelse af dagsorden.

b. På skriftligt forlangende af 1/4 af organisationens ordinære medlemmer jf. § 5, stk. 1, skal hovedbestyrelsen indkalder til ekstraordinært årsmøde med den af medlemmerne udarbejdede dagsorden.

c. Det ekstraordinære årsmøde skal være afholdt inden 30 dage fra kravets fremsættelse jf. litra b.

Stk. 2 Indvarsling til ekstraordinært årsmøde

a. Indvarsling til ekstraordinært årsmøde sker med mindst 14 dages varsel pr. mail til ordinære medlemmer jf. § 5, stk. 1 vedlagt dagsorden samt forslag til behandling.

 • 14. INDKOMNE FORSLAG TIL ÅRSMØDETS GODKENDELSE

Stk. 1 Indkomne forslag

Ordinære medlemmer jf. § 5, stk. 1 kan indsende forslag til behandling på Folk & Sikkerheds årsmøde.

Stk. 2 Indsending af indkomne forslag

Indkomne forslag skal sendes til Folk & Sikkerhed officielle mail senest 14 dage før Folk & Sikkerheds årsmøde.

Stk. 3. Taleret til indkomne forslag

Alle medlemmer jf. § 5 har taleret ved behandling af indkomne forslag til Folk & Sikkerheds årsmøde.

 • 15. AFSTEMNINGER

Stk. 1 Stemmeret

Medlemmer, der opfylder betingelserne i § 5, har stemmeret til Folk & Sikkerhed Landsorganisation og lokalafdelingerne under Folk & Sikkerhed Landsorganisation.

Stk. 2 Afstemningsmetoder

Afstemninger i Folk & Sikkerhed Landsorganisation samt i lokalafdelingerne under Folk & Sikkerhed Landsorganisation foretages ved håndsoprækning, medmindre et medlem har krævet skriftlig afstemning. Afstemning om personvalg følger bestemmelserne i stk. 5.

Stk. 3 Flertal ved afstemninger

Afstemninger afgøres efter simpelt flertal, hvis der ikke er tale om bestemmelserne i § 18.

Stk. 4 Procedure ved lige afstemninger ved håndsoprækning

Såfremt der er tvivl om flertallet ved håndsoprækning, tages afstemningen om. Er der fortsat tvivl, foretages der skriftlig afstemning. Er den skriftlige afstemning også lige, vil forslaget blive forkastet.

Stk. 5 Procedure ved personvalg

Personvalg afgøres altid ved skriftlig afstemning. Er en skriftlig afstemnings udfald lige, foretages der omvalg. Hvis omvalgets udfald fortsat er lige, trækkes der lod efter dirigentens anvisning.

 • 16. TEGNING OG PROKURA

Organisationen tegnes af den samlede hovedbestyrelse, som kan meddele prokura til enkelte hovedbestyrelsesmedlemmer og ansatte.

 1. ØKONOMI OG REGNSKAB

Stk. 1 Regnskab

Regnskabsåret er kalenderåret.

Stk. 2 Forpligtelser

a. For organisationens forpligtelser hæfter alene organisationens egne midler og ingen af dens medlemmer.

b. Ingen del af organisationens eventuelle overskud kan anvendes til udbytte til medlemmerne.

c. Folk & Sikkerhed Landsorganisation kan stifte gæld ved køb af fast ejendom.

Stk. 3 Revision

De på årsmødet valgte revisorer reviderer årsregnskabet og kan til enhver tid foretage uanmeldt revision og kasseeftersyn. Der føres en revisionsprotokol, hvori revisorernes bemærkninger indføres. Protokollen skal underskrives af revisorerne og forelægges hovedbestyrelsen ved førstkommende hovedbestyrelsesmøde til underskrift af denne.

 • 18. ÆNDRINGER I VEDTÆGTER, FORMÅL OG OPLØSNING

Stk. 1 Vedtægter

Vedtægtsændringer, der ikke berører § 3 og § 18, kan vedtages ved, at 2/3 af de fremmødte ordinære medlemmer jf. § 5, stk. 1 afgiver gyldig stemme for forslaget.

Stk. 2 Formål

Til beslutning om ændring af landsorganisationens formål jf. § 3 kræves det, at mindst 3/4 af de fremmødte medlemmer afgiver gyldig stemmeseddel for forslaget, og at mindst 1/2 af stemmeberettigede medlemmer jf. § 5, stk. 1 er fremmødt. Er der ikke fremmødt mindst 1/2 af de stemmeberettigede medlemmer, kan der indkaldes til et nyt ekstraordinært årsmøde, hvor forslaget kan vedtages med 3/4 af de fremmødte medlemmers stemmer for forslaget. Det nye ekstraordinære årsmøde skal indkaldes med 14 dages og højst 2 måneders mellemrum.

Stk.3 Paragraf 18

Til beslutning om ændring af § 18 kræves det, at mindst 3/4 af de fremmødte medlemmer afgiver gyldig stemmeseddel for forslaget, og at mindst 1/2 af stemmeberettigede medlemmer jf. § 5, stk. 1 er fremmødt. Er der ikke fremmødt mindst 1/2 af de stemmeberettigede medlemmer, kan der indkaldes til et nyt ekstraordinært årsmøde, hvor forslaget kan vedtages med 3/4 af de fremmødte medlemmers stemmer for forslaget. Det nye ekstraordinære årsmøde skal indkaldes med 14 dages og højst 2 måneders mellemrum.

Stk. 4 Opløsning

Ved forslag om opløsning af organisationen kræves, at mindst 3/4 af de fremmødte medlemmer afgiver gyldig stemmeseddel for forslaget på 2 på hinanden afholdte generalforsamlinger med mindst 14 dages og højst 2 måneders mellemrum. I tilfælde af foreningens opløsning skal eventuelle midler overføres til Folk & Sikkerhed eller overgives til almennyttige formål.

 • 19. FORTOLKNING AF DISSE VEDTÆGTER

Ved tvivlsspørgsmål omkring disse vedtægter afgør hovedbestyrelsen den korrekte fortolkning.

 20. IKRAFTTRÆDELSE AF DISSE VEDTÆGTER

Disse vedtægter trådte i kraft 2. kvartal 2019.