Vedtægter

Vedtægter

Navn § 1 Organisationens navn er Folk & Sikkerhed.

Folk & Sikkerhed er stiftet den 1. januar 2013 og er en almennyttig landsdækkende organisation, der er uafhængig af partipolitik.

 

Hjemsted § 2 Folk & Sikkerhed har hjemsted i Københavns Kommune.

 

Formål § 3 Mission

Folk & Sikkerhed arbejder for en samtænkt robusthed i samfundet med henblik på at skabe sikkerhed, frihed og tryghed for den enkelte.

 

Stk. 2

Vision

•      Folk & Sikkerhed arbejder for, at Danmark har et robust forsvars- krise- og katastrofeberedskab

•      Folk & Sikkerhed arbejder for at skabe sikkerhedspolitisk forståelse i befolkningen for Danmarks engagement nationalt og internationalt

•      Folk & Sikkerhed arbejder for at fremme samarbejdet mellem alle involverede, der bidrager til Danmarks sikkerhed

•      Folk & Sikkerhed arbejder for at skabe opbakning til personel, der er indsat i arbejdet, og deres pårørende

•      Folk & Sikkerhed arbejder for at synliggøre og skabe dialog om den holdning, der samler medlemmerne i organisationen.

 

Stk. 3

Værdier

•      Folk & Sikkerheds værdigrundlag hviler på tryghed, sikkerhed, robusthed, ansvar, tillid, forståelse, legalitet og dialog.

 

Hovedopgaver § 4 Formålet søges opnået gennem

 

•      at igangsætte og støtte aktiviteter med henblik på at udbrede kendskabet til og formidle en forståelse i befolkningen for den indsats, som udøves af forsvaret, beredskabet, politiet, sundhedsområdet og øvrige sikkerhedsaktører,

 

•      at fungere som kontaktpunkt med formidling og opbakning og administrativ, økonomisk, kommunikativ og logistisk støtte til organisationens lokale og regionale ildsjæle og græsrodsbevægelser,

 

•      at støtte op om aktiviteter og engagementer, der vedrører samfundets beredskab samt det personel, der udfører arbejdet, og deres pårørende,

 

•      at agere som paraplyorganisation for alle sikkerhedsaktører og fungere som kontaktpunkt med formidling af ekspertviden, så indsatsen samtænkes.

 

Medlemmer § 5 Folk & Sikkerhed optager som medlemmer organisationer, virksomheder og individuelle medlemmer, der tiltræder Folk & Sikkerheds formål.

 

Stk. 2

Optagne medlemsorganisationer virker uanset medlemskab af Folk & Sikkerhed efter egne vedtægter og bestemmelser.

 

Stk. 3

Optagelse af medlemsorganisationer skal godkendes af bestyrelsen. Afslag på optagelse vil kunne indbringes for årsmødet.

 

Stk. 4

Ingen medlemmer kan forpligte Folk & Sikkerhed.

 

Udmeldelse § 6 Udmeldelse kan ske skriftligt med én måneds varsel til udgangen af et kalenderår.

 

Eksklusion § 7 Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, der modarbejder Folk & Sikkerheds formål. Bestyrelsens afgørelse er endelig.

 

Kontingent

 

§ 8 Kontingent til Folk & Sikkerhed fastsættes hvert år af årsmødet for det følgende kalenderår. Kontingentrestance medfører normalt, at medlemskabet bringes til ophør.

 

Bestyrelse § 9 Folk & Sikkerhed ledes af en på årsmødet valgt bestyrelse på 8 medlemmer.

 

Stk. 2

Bestyrelsen består af formand og 7 bestyrelsesmedlemmer, der alle vælges for 2 år ad gangen.

 

Stk. 3

Formanden vælges særskilt. De øvrige bestyrelsesmedlemmer vælges med tre i lige år og fire i ulige år.

 

Stk. 4

Bestyrelsen konstituerer sig selv og fastlægger egen forretningsorden.

Ved stemmelighed i bestyrelsen er formandens stemme afgørende.

Der udfærdiges referat fra alle bestyrelsesmøder.

 

Stk. 5

Bestyrelsen kan udpege ambassadører og nedsætte et Advisory Board.

 

Årsmødet

 

§ 10 Årsmødet er Folk & Sikkerheds højeste myndighed.

 

Stk. 2

Årsmødet afvikles hvert år i årets 2. kvartal og indkaldes af bestyrelsen med mindst 2 måneders varsel.

 

Stk. 3

Dagsorden for årsmødet skal omfatte:

 

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning

3.      Revideret regnskab fremlægges til godkendelse

  1. Indkomne forslag
  2. Fremlæggelse af handleplan
  3. Fastsættelse af kontingent for næstfølgende år
  4. Valg af bestyrelse
  5. Valg af revision
  6. Eventuelt

 

Stk. 4

Forslag, der ønskes behandlet på årsmødet, skal være indsendt til Folk & Sikkerhed senest én måned før mødet.

 

Stk. 5

Alle individuelle medlemmer af Folk & Sikkerhed er delegerede til årsmødet.

Virksomheder og medlemsorganisationer kan tilmelde delegerede efter følgende retningslinier:

 

  Op til 1.000 medlemmer 3 delegerede
  1.000 – 5.000 medlemmer 5 delegerede
  5.000 – 10.000 medlemmer 7 delegerede
  10.000 – 20.000 medlemmer 9 delegerede
  Over 20.000 medlemmer 11 delegerede
   

Stk. 6

Ikke-delegerede kan overvære årsmødet som observatør.

 

Stk. 7

Senest 14 dage før årsmødet skal det samlede materiale, der skal behandles på årsmødet, være fremlagt til gennemsyn på organisationens adresse.

Materialet vil tilsvarende være at finde på organisationens hjemmeside.

Ethvert medlem, det begærer det, kan få materialet tilsendt.

 

Stk. 8

Der udarbejdes referat fra årsmøder. Referatet godkendes og underskrives af dirigenten.

 

Ekstraordinært

årsmøde

§ 11 Ekstraordinært årsmøde kan indkaldes af bestyrelsen.

 

Stk. 2

Såfremt mindst 15 pct. af de delegerede begærer det og fremlægger dagsorden, er bestyrelsen forpligtet til at indkalde til ekstraordinært årsmøde senest 14 dage efter begæringens modtagelse, og med mindst 14 dages og højst 4 ugers varsel.

 

Stk. 3

Ekstraordinære årsmøder indkaldes i øvrigt i overensstemmelse med reglerne for ordinære årsmøder.

 

Afstemninger § 12 På årsmøder har hver delegeret én stemme. Afgørelser træffes normalt ved simpel stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed bortfalder forslaget.

 

 

Netværk § 13 Medlemmer kan etablere sig i geografiske og temabaserede netværk. Netværksdannelser kan suppleres med interessenter.

 

Stk. 2

Folk & Sikkerheds bestyrelse fastlægger rammer, herunder økonomiske, for netværks virke.

 

Administration § 14 Bestyrelsen ansætter daglig ledelse og kan meddele prokura. Bestyrelsen fastlægger økonomiske rammer for administrationen.

 

Økonomi § 15 Bestyrelsen aflægger hvert år regnskab for Folk & Sikkerheds formue, indtægter og udgifter. Regnskabsåret er kalenderåret.

Regnskabet underskrives af bestyrelsen.

 

Stk. 2

Regnskabet revideres af en på det ordinære årsmøde valgt registreret eller statsautoriseret revisor.

 

Tegningsret

og hæftelse

§ 16 Folk & Sikkerhed tegnes af to i forening – herunder formanden.

 

Stk. 2

For Folk & Sikkerheds forpligtelser hæfter alene organisationens formue.

Ingen medlemmer har andel i eller krav på Folk & Sikkerheds formue, ligesom de heller ikke hæfter for Folk & Sikkerheds gæld.

 

Vedtægts-

ændringer

§ 17 Til vedtagelse af ændringer i Folk & Sikkerheds vedtægter kræves, at et årsmøde med mindst 2/3 af de afgivne stemmer godkender forslaget. Blanke og ugyldige stemmer regnes ikke som afgivne stemmer.

 

Opløsning § 18 Forslag om opløsning af Folk & Sikkerhed – eller fusion med andre organisationer – kan kun vedtages af årsmødet, såfremt beslutningen vedtages med mindst ¾ majoritet af de afgivne stemmer. Blanke og ugyldige stemmer regnes ikke som afgivne stemmer.

 

Stk. 2

I tilfælde af opløsning skal Folk & Sikkerheds formue tilfalde en anden almennyttig organisation og anvendes til formål, der fremmer Folk & Sikkerheds formål.

Bestyrelsen træffer endelig afgørelse herom.

 

Ikrafttræden § 19 Således vedtaget på Folk & Sikkerheds repræsentantskabsmøde den 17. maj 2013 og gældende fra samme dato.

 

 

 

 

København d. 17. maj 2013