Leder i Folk & Sikkerhed magasin maj 2018

Leder i Folk & Sikkerhed magasin maj 2018
IMPLEMENTERING AF FORSVARSFORLIGET – OG FOLK & SIKKERHEDS STRATEGI 2018

Den 28. januar 2018 kom forsvarsforliget i hus. Som skrevet i min leder i Folk & Sikkerheds magasin nr. 4/2017 kan man sætte fire overskrifter på forsvarsforliget:

For SENT. For LIDT. For LANGSOMT. Men dog EN START.

Forsvarsforliget indeholder både gode og mindre gode elementer. Indledningsvis er der grund til at konstatere, at det forekommer som om, at forsvarsforliget er blevet til i en grundig, analyserende, transparent og i bund og grund sober proces. Det vidner om ansvarlige politikere, som tager bestik af den sikkerhedspolitiske virkelighed og rent faktisk interesserer sig for Danmarks sikkerhed, herunder forsvarspolitikken – og det gælder både indenfor og udenfor forligskredsen. Det har vi i Folk &

Sikkerhed den allerdybeste respekt for – også selvom vi ikke er enige i hele forsvarsforliget.

Mht. selve indholdet af forsvarsforliget indeholder dette som anført både gode og mindre gode elementer.

På den positive front repræsenter forsvarsforliget en tiltrængt og – i lyset af den sikkerhedspolitiske situation globalt, regional og lokalt – helt nødvendig styrkelse af dansk forsvar, inklusive Hjemmeværnet og Beredskabet. Alt andet ville også have været uansvarligt. Flere midler til Forsvaret, Hjemmeværnet og Beredskabet, flere soldater og værnepligtige til Forsvaret og Beredskabet, nye kapaciteter til både Hæren, Flyvevåbnet og Søværnet mv.

Men der er også elementer på den negative front – nogle desværre potentielt alvorlige:

 

Økonomien:

Hænger økonomien overhovedet sammen? Eller vil dansk forsvar/beredskab også fremadrettet døje med mangel på personel, materiel og i det hele taget økonomi til at løse de opgaver, der bliver pålagt?

 

F35-indkøbet

Hvordan er indflydelsen på økonomien i den resterende del af forsvaret? Er der taget 100% højde herfor i forsvarsforliget? Er vi 100% sikre på, at der er økonomi til opbygningen af kapaciteter, enheder/styrker m.v.?

 

Budgetrevisionen

Hvad vil effekten være på ekspertisen, kvaliteten, effektiviteten og – i sidste ende – kampkraften?

 

En helt ny og væsentlig opgave

Danmark har i forhold til situationen fra 1991 til 2014 fået en ny, meget væsentlig, ressourcekrævende og potentielt set alvorlig opgave – nemlig at kunne imødegå en ligeværdig fjende. Samtidig skal vi kunne løse de samme opgaver som før – mht. suverænitetshåndhævelse dog formentligt mere intensivt end hidtil, herunder også i Arktis.

Kan vi det – på kort, mellemlang og/eller lang sigt? Kan Danmark opretholde den aktivistiske udenrigspolitik på samme niveau som fra 1991 til nu? Vil vi det?

 

Robusthed

Er vi 100% sikre på, at vi kan rekruttere det nødvendige personel? Er der i tilstrækkeligt omfang taget højde for konnjunkturerne i samfundets indvirkning på muligheden for at rekruttere? Hvis ikke, eller hvis man har taget fejl, hvad gør man så? Værnepligtige? Reserven?

 

Bistand til politiet

Det giver god mening at uddanne forsvarets personel til at bistå Politiet.

Samarbejdet mellem Forsvaret, Hjemmeværnet, Politiet og Beredskabet skaber tilsammen et ”robust samfund” og giver god mening. Men skal bistanden være så permanent, som de forløbne par år tyder på? Hvad har det af indflydelse på fastholdelsen og rekrutteringen? Skal det ikke kun være i spidsbelastningssituationer, at forsvaret i væsentligt omfang skal bistå politiet?

 

Beredskabet

Hvorledes sikres det, at Beredskabet ikke ”drukner” i forsvarets økonomi? Og at Beredskabet til stadighed kan udvikles og styrkes, således at det kan reagere robust ved natur- eller menneskabte ulykker og katastrofer.

Forsvarsforliget 2018 – 2023 er et langt stykke henad vejen positivt – og lige så langt henad vejen, hvis ikke længere, bekymrende på flere og væsentlige punkter. Folk & Sikkerhed vil følge forligsimplementeringen så tæt, som det er muligt – og vil ikke holde os tilbage for at komme med gode råd, vejledning m.v., hvis behov.

 

Strategi 2018 og vejen videre

Folk & Sikkerheds bestyrelse er ved at lægge sidste hånd på strategien 2018 og frem. Mere herom senere. Men allerede på nuværende tidspunkt kan vi oplyse, at Folk & Sikkerhed fremadrettet vil tilstræbe at være klarere – og synligere – i vores holdninger/udmeldinger. Vi vil være innovative, nytænkende, nyskabende og agile. Vi vil være med til at præge den forsvars-, beredskabs- og sikkerhedspolitiske dagsorden og debat.

 

Vi vil med andre ord gøre en forskel!

Til gavn for Danmarks forsvar, beredskab og sikkerhed.

 

Med venlig hilsen

Peter M. Andersen, formand Folk & Sikkerhed, Oberstløjtnant-R, Advokat (H).

Tilføj kommentar

Din email adresse vil ikke blive vist på siden. De krævede felter er markeret med *