Bliv klog på dansk forsvars-, beredskabs- og sikkerhedspolitik

Medlemsorganisationer

Folk og Sikkerheds medlemsorganisationer er fundamentet for vores
arbejde. Derfor er vi meget taknemmelig for den store opbakning og det
gode samarbejde vi har med nedenstående samarbejdspartnere.

Tusind tak for jeres store støtte!

MEDLEMSORGANISATIONER I FOLK & SIKKERHED

 

Atlantic Services
Aage Madsen, direktør

Atlantic Services is a reliable and flexible consultant and sales- and marketing representation company, with a deep knowledge of Danish Defence, Defence Industry and related matters. AS today represents major US and UK defence companies for sales on the Danish Defence and Security market.

Beredskabsforbundet
Jan Johansen (MF), præsident

Beredskabsforbundet har eksisteret siden 1934. Beredskabsforbundet har i dag tre hovedopgaver: At være ståsted for de frivillige, at stå for borgeruddannelse og at hverve frivillige og brandfolk til beredskaberne. 

Campus Bornholm
Klaus Kristiansen, uddannelseschef

Campus Bornholm er skabt i 2010 ved en fusion af Bornholms Gymnasium, Bornholms Erhvervsskole og VUC Bornholm, der samler øens erhvervsuddannelser (EUD og EUX og de gymnasiale uddannelser (HF, HHX, HTX og STX) i en skole. Desuden udbyder Campus Bornholm en en bred vifte af ungdomsuddannelser og voksen- og efteruddannelser, danskundervisning til voksne udlændinge (Sprogcenter) og en række skræddersyede kurser for øens erhvervsliv (Virksomhedsservice).

CenSec
Klaus Bolving, CEO

CenSec (Center for Sikkerhedsindustrien i Danmark) er med sine ca. 140 medlemsvirksomheder den primære klyngeorganisation blandt de små- og mellemstore danske virksomheder, der er eller ønsker at blive leverandører til forsvars-, rum- og sikkerhedsindustrien, samt jernbane og off-shore og den maritime industri. CenSec blev grundlagt i 2004 og etableret i 2007 som et industrinetværk. I 2018 blev CenSec godkendt af Uddannelses- og Forskningsministeriet til også at være ”Nationalt Innovationsnetværk for Sikkerhed” (Inno-Sec). Inno-Sec har som formål at styrke små og mellemstore virksomheder indenfor brancherne Defence, Space og Security. CenSec samarbejder tæt med brancheorganisationer, myndigheder og netværk inden for alle industriområderne.

Centralforeningen for Stampersonel
Jesper Korsgaard Hansen, formand

Centralforeningen for Stampersonel (CS) er med sine 9.000 medlemmer den største fagforening i forsvaret. CS organiserer både civilt og militært ansatte i Forsvaret og har forhandlingsretten for befalingsmænd i Hæren, Flyvevåbnet, Søværnet og Redningsberedskabet, konstabler i Flyvevåbnet, Søværnet og Redningsberedskabet samt forsvarets civile tjenestemænd. CS varetager medlemmernes fagretslige interesser. Vi sikrer, at det enkelte medlems lønforhold samt sociale, beskæftigelses-, uddannelses- og arbejdsmiljømæssige vilkår er i overensstemmelse med de aftaler, der er indgået med Forsvaret.

conXus
Martin Yde Jensen, direktør

conXus helps aerospace and defense clients engage the Nordic countries in a professional and culturally astute manner, to identify opportunity, win government contracts and deliver on industrial promises.

Danmarks Marineforening
Kommandørkaptajn Steen Engstrøm, landsformand

Marineforeningens formål er at styrke nationens interesse for søværnet og søfarten, samt at vedligeholde forbindelsen og kammeratskabsfølelsen mellem personer, der er eller har været tjenstgørende under Orlogsflaget, eller har eller har haft ansættelse til søs.Marineforeningen arbejder ud fra den erkendelse, at Danmark er en maritim nation, hvis historie altid har været betinget af et troværdigt søforsvar, der kan hævde landets suverænitet. Hertil kommer, at den danske handelsflåde hører til en af de mest moderne og effektive i verden, hvilket ligeledes er medvirkende til at tegne det maritime Danmark. Marineforeningen retter sig således mod hele “det maritime Danmark”. 

Danmarks Veteraner
Niels Hartvig Andersen, landsformand

Danmarks Veteraner er en landsdækkende forening med 19 lokalforeninger. Der er i dag knap 3.000 medlemmer og medlemstallet er støt stigende. Danmarks Veteraner er foreningen, der samler danske kvinder og mænd, som opfylder regeringens kriterier for betegnelsen ”veteran” og som har modtaget enten en officiel medalje eller det officielle veterankort for deltagelse i en international operation. Danmarks Veteraner, som er den ældste og største danske veteranorganisation, der varetager danske veteraners interesser nationalt bl.a. gennem Forsvarsministeriet, Forsvaret, Kommunernes Landsforening, Forsvarets Veterancenter, Forsvarets Veteranforum.

Danske Dragonforeningers Sammenslutning
Ole E. Clausen, præsident

Danske Dragonforeningers Sammenslutning (DDS) er en sammenslutning af dragonforeninger, hvis medlem-mer forretter eller har forrettet tjeneste ved Jydske Dragonregiment (JDR).

Danske Feltartilleriforeninger
Preben Sloht, landsformand

Danske Feltartilleriforeninger (DF) er en sammenslutning af 11 lokale Artilleriforeninger – soldaterforeninger for personel, der har eller gør tjeneste ved Artilleriet og blev stiftet den 12. juni 1922. I tiden efter stiftelsen kom flere og flere lokalforeninger med og under besættelsen var der 35 foreninger i DF.

Danske Gardehusarforeninger
I. H. Sørensen, præsident

Gardehusarforeningerne er samlet i en fælles organisation benævnt Danske Gardehusarforeninger, som har Hans Kongelige Højhed, Kronprins Frederik som protektor. Danske Gardehusarforeninger har blandt andet til formål at styrke sammenholdet mellem husarer og skabe korpsånd, at støtte husarerne og de pårørende under deres udsendelse i mission, at støtte sårede husarer og deres pårørende, og at støtte Gardehusarregimentet med at fastholde de fælles traditioner.

Danske Livregiments Soldaterforening
Ingen kontaktperson oplyst på hjemmesiden.

Danske Livregiments Soldaterforening er et bindeled mellem regimentskammeraterne. Foreningen afholder forskellige arrangementer, hvor man mødes og vedligeholder kontakten og kammeratskabet.

Danske Soldaterforeningers Landsraad
Christian Arildsen, præsident

Danske Soldaterforeningers Landsraad blev stiftet den 10. september 1936, og har til formål at varetage og koordinere et samarbejde mellem 24 tilsluttede landsforeninger med 28.766 medlemmer (2020) inden for den danske soldaterforeningsbevægelse i Hæren.
Landsrådet har til opgave at formidle en forståelse mellem befolkningen og Forsvaret til styrkelse af forsvarsviljen og fastholdelse af værnepligten som en vigtig del af dansk forsvar. Herunder påhviler det Landsrådet at engagere sig i emneområder i soldaterforeningsbevægelsen og forhold iøvrigt med tilknytning til det danske forsvar.

De Danske Garderforeninger
Jens Crone, præsident

De Danske Garderforeninger er en sammenslutning af 64 lokale garderforeningerne fordelt rundt i hele landet, samt 9 udenlandske foreninger. Medlemmerne af De Danske Garderforeningerne er naturligvis mænd og kvinder, der har gjort tjeneste ved Den Kongelige Livgarde. Den første Garderforening, Garderforeningen i København, blev stiftet for 134 år siden i 1885 af Krigsraad Paustian og Heinrich Løber. Garderforeningen blev stiftet i en ufredelig tid med politisk uro. Derfor mente en samling gamle gardere, at der var behov af en sammenslutning af gamle gardere. Garderforeningen søgte i særlig høj grad at hjælpe gamle kammerater, der var fanget af tidens skrøbelige sikkerhedsnet. Med tiden tilkom flere garderforeninger rundt i landet. De mange lokale garderforeningers opspring affødte med tiden et behov for en samlende organisation, der kunne repræsentere samtlige garderforeninger. Det førte til stiftelsen af De Danske Garderforeninger i 1911. 

De Danske Pionerforeninger
Leif A. Hansen, formand

Den første pionerforening blev startet den 6. november 1909 af et par gamle pionerer, Peter Jørgensen og Ludvig Friis årgang 1884. I de følgende år kom flere foreninger til. Det førte til, at man den 4. maj 1914 samledes i en landsforening, De Danske Pionerforeninger (DDP). Årene herefter blev der startet mange nye lokale pionerforeninger. I 1940’erne var der omkring 45 foreninger fordelt over hele landet. I dag er der fem lokalforeninger, beliggende i København, Vest- og Sydsjælland, Lolland-Falster, Skive og Randers.
Landsforeningen DDP, står for udsendelse af vores blad Pioneren og kontakten til vores regiment. Hvert år afholder vi, i samarbejde med vores regiment, et jubilarstævne på Skive Kaserne (Ingeniørkasernen).
Lokalforeningerne står for den nære kontakt til medlemmerne. De arrangerer forskellige aktiviteter, så som skydning, foredrag, udflugter og m.m.

De Samvirkende Danske Forsvarsbroderselskaber
Allan Poulsen, præsident

“De Danske forsvarsbroderselskaber” er Danmarks ældste soldaterforening, stiftet i året 1859, under navnet “De Danske Vaabenbroderselskaber”.
Forsvarsbrødrene er den største enkeltstående organisation blandt soldaterforeningerne og den eneste af disse, som består af borgere fra hæren, søværnet, flyvevåbnet, hjemmeværnet samt det civile beredskab. Hvert enkelt selskab er knyttet til en by eller egn.
Her udfolder sig gennem forskellige arrangementer, møder og sammenkomster, et foreningsliv, som kan være forskellig fra selskab til selskab.

Dronningens Livregiments Soldaterforening
Formand, Henrik Agerholm Sørensen

Soldaterforeningens formål er ved sammenkomster og møder at styrke fædrelandskærligheden, forsvarsviljen og kammeratskabet, og at værne om navnet Dronningens Livregiment og at samle kammeraterne på mindedage og ved soldaterjubilæer. Enhver kvinde eller mand, der har forrettet tjeneste eller stået i nummer ved Dronningens Livregiment samt 10. Regiment (Feltherrens Fodregiment) eller har været udsendt til international tjeneste med en enhed opstillet af Dronningens Livregiment kan optages som medlem af foreningen.

Falsterske Fodregiments Soldaterforening
Formand Knud Ole Bennekou

Falsterske Fodregiments (5. Regiments) Soldaterforening har til formål at være bindeled mellem soldaterkammerater fra Falsterske Fodregiment / 5. Regiment med tilknyttede bataljoner. Soldaterforeningen er en landsforening med 457 medlemmer organiseret med regionale afdelinger i København, Vordingborg, Nykøbing F. og på Lolland. Soldaterforeningen er stiftet i 1932 og har hjemsted på Vordingborg Kaserne.

Foreningen Mursejleren
Eva Poulsen, formand

Ingen oplysninger om foreningen tilgængelige på nettet.

Flyvevåbnets Soldaterforening
Leif Giebel, landsformand

Flyvevåbnets Soldaterforening (FSF) er stiftet den 11. april 1940,  og er foreningen for nuværende og forhenværende tjenstgørende i Flyvevåbnet, Flyverhjemmeværnet og Tjenestekorpsets ”blå enheder”, og har Hendes Majestæt Dronning Margrethe som protektor.

Foreningens formål er blandt andet at vedligeholde forbindelsen og kammeratskabet mellem personer, der er eller har været tjenstgørende ved Flyvevåbnet eller Flyverhjemmeværnet, at udgive medlemsbladet PROPEL, at tilbyde medlemskab af en landsdækkende forening med 4 afdelinger og mange lokalafdelinger, og at tilbyde medlemskab af en forening, der er partipolitisk uafhængig, og som står bag vort forsvar. 

Foreningen af Officerer Udenfor Aktiv Tjeneste
Generalmajor Jens Frandsen, landsformand

Foreningen er uden tilknytning til politiske partier, men samarbejder lokalt med andre foreninger med interesse for Forsvarets forhold. Foreningen har blandt andet som formål at samle officerer uden for aktiv tjeneste og opretholde forbindelse med dem, at give oplysning om historiske og aktuelle forhold med relation til forsvaret samt at virke for forsvarets interesse, og at samarbejde med andre foreninger m.fl., der har tilsvarende formål.

Harnvig Arctic & Maritime
Klaus Harnvig Krane, direktør

Partnering up with HARNVIG you get expertise, manpower and knowhow in one team. Our deliverance covers all necessary aspects for carrying out an arctic operation regarding environmental intelligence and surveillance, preparation and execution of an ice management plan. It includes access to all relevant units – icebreakers, supply ships, aviation units and direct cooperation between operators in the field of scientific capacity with ice studies. 

Hovedorganisationen af Officerer i Danmark
Oberstløjtnant Niels Tønning, formand

Det er Hovedorganisationen af Officerer i Danmark (HOD) formål at varetage medlemmernes interesser i alle faglige og tjenstlige spørgsmål i overensstemmelse med gældende love og aftaler, samt at udøve den aftale‐ og forhandlingsret, der er hjemlet ved lov om statens tjenestemænd og dertil knyttede aftaler og ved hovedaftale for ikke‐tjenestemandsansatte medlemmer.

Hovedorganisationen for Personel af Reserven i Danmark
Major-R Jesper Trommer Volf, formand

Hovedorganisationen for Personel af Reserven i Danmark (HPRD) er interesse- og fagorganisation for alt personel af reserven i det danske forsvar inklusive Beredskabet og Hjemmeværnet. Foreningen har 1.500 medlemmer. Heraf er ca. 35 % under 30 år. Foreningen blev dannet i 1920.

HPRD er Reservens interesse og fagorganisation. HPRD arbejder for at der er civil og militær kompetence til rådighed, når behovet opstår. HPRD arbejder for at medlemmernes uddannelse, tjeneste og karriereforløb er til gavn for alle interessenter. Foreningens formål er til gavn for Danmarks forsvar, og omhandler at virke for opretholdelse af et effektivt korps af personel af reserven af den fornødne størrelse og kvalitet under Forsvarsministeriet, at virke for opretholdelse af en under Forsvarsministeriet relevant militær- og beredskabsmæssig kapacitet, der hviler på almindelig værnepligt, og at virke for en troværdig dansk forsvars- og sikkerhedspolitik. Formålet søges opnået gennem varetagelse af medlemmernes faglige og kollegiale interesser, gennem samarbejde med Forsvarsministeriets myndigheder om reservens vilkår, samt gennem samarbejde med andre personelorganisationer indenfor Forsvarsministeriets område og andre forsvarsvenlige organisationer i ind- og udland.

Reserven er en væsentlig del af Forsvaret, Hjemmeværnet og Beredskabets kapaciteter.

Hærens Konstabel- og Korporalforening

Tom Block

Hærens Konstabel- og Korporalforening (HKKF) blev dannet i 1959. HKKF er fagforening alle hærens konstabler og korporaler samt værnepligtige. HKKF er medlem af Landsorganisationen i Danmark (LO). HKKF fik selvstændig aftale- og forhandlingsret i 1987. Løn- og ansættelsesvilkår bliver således fastsat ved overenskomst mellem forbundet og Forsvarsministeriet. Forhandlingsretten giver ret til valg af tillidsrepræsentanter og stedfortrædere samt fællestillidsrepræsentanter lokalt på tjenestestederne. I alt har forbundet omkring 30 lokale klubber.

I 1990 oprettede HKKF sin egen a-kasse som en landsdækkende afdeling. Men på grund af det relativt lave medlemstal fungerer HKKF i dag som en afdeling under 3Fs a-kasse. HKKF har foruden sit engagement i den øvrige fagbevægelse et tæt samarbejde med de personelorganisationer, der repræsenterer andre ansatte i forsvaret og Værnepligtsrådet.

Forbundet lægger desuden mange kræfter i internationale organisationer. Dette arbejde foregår hovedsageligt i den europæiske organisation af militære faglige foreninger, Euromil.

Intendanturforeningen
Erik Arboe, landsformand

Intendanturforeningen er en landsforening med lokalafdelinger. Foreningens formål er som soldaterforening at samle personer, der har været eller er tjenstgørende ved Forsvarets Intendanturkorps (tidligere Hærens Forplejningskorps) og Søværnets Intendantur og ved møder og sammenkomster af forskellig art at bevare og fremme kammeratskabet samt at fremme forståelsen for Forsvaret.

Luftværns-Artilleri-Foreningen
Hans Peter Bach, landsformand

Foreningens formål er at vedligeholde og styrke det i tjenestetiden grundlagte kammeratskab samt opretholde forbindelsen til luftværnsartilleriet. Foreningen er partipolitisk neutral. Foreningen består af en landsbestyrelse og regionale afdelinger.

Militærpolitiforeningen i Danmark
Ole Bech Kristensen, landsformand

Militærpolitiforeningen i Danmark blev stiftet den 29. juni 1950, og den har ca. 1.050 medlemmer. Ud over hovedforeningen er der lokalforeninger i Nordjylland, Vestjylland, Østjylland, Sønderjylland, Fyn, Vestsjælland, København, Sydsjælland og Lolland/Falster. Militærpolitiforeningen i Danmark er fra januar 2003 medlem af Danske Soldaterforeningers Landsråd.

Navigate Public Affairs
Rasmus Clausen, partner og co-founder

Navigate provides premier advisory services in the areas of defence and security in the Kingdom of Denmark spanning Denmark, Greenland and the Faroe Islands. With Navigate’s support your business gets ahead of the competition. Navigate delivers fact-based, honest advice in a demanding market. We operate at the crossroads of politics, business and technology to the benefit of our customers. We hold ourselves to the highest ethical standards and always act in accordance with the national interests of the Kingdom of Denmark.

Politiets Blå Baretter
Gert Remme, formand

Politiets Blå Baretter er en forening dannet den 26. april 1995 for politifolk, der har været udsendt af Dansk Politi i FN eller international tjeneste. Foreningen udgiver foreningsbladet Blå Baretter fire gange årligt.

Prinsens Livregiments Soldaterforening
Kurt Mosgaard, landsformand

Prinsens Livregiments Soldaterforenings er medlem af Danske Soldaterforeningers Landsråd, og dens formål er blandt andet at styrke og bevare kammeratskabet blandt foreningens medlemmer, at være et naturligt bindeled mellem soldater og civile, der har gjort tjeneste ved Prinsens Livregiment, og virke for bedre forståelse mellem borgerne og forsvare. 

Rytterofficersforeningen
Oberstløjtnant Nicolas T. Veicherts, formand

Rytterofficersforeningen har til formål at samle medlemmerne til møder, foredrag, besøg ved militære og civile etablissementer samt kammeratlige sammenkomster for derved at bevare kontakten mellem medlemmerne indbyrdes og med Gardehusarregimentet og Jydske Dragonregiment.

Sikkerhedsbranchen
Kasper Skov-Mikkelsen, direktør

SikkerhedsBranchen – Den Danske Brancheforening for Sikkerhed og Sikring – består af virksomheder, der professionelt arbejder med sikkerhed og sikring. Udover at varetage medlemmernes interesser har SikkerhedsBranchen også til opgave at informere om sikring og tryghed samt at sætte sikkerhedspolitiske emner på dagsordenen.

Sjællandske Livregiments Soldaterforening
Helmer Christensen, formand

Sjællandske Livregiments Soldaterforening har til formål at fremme  kammeratskabet mellem alle, som har gjort tjeneste ved 4. Regiment eller  Sjællandske Livregiment (SJLR).

Slesvigske Fodregiments Soldaterforening
Oberst Keller Nielsen, præsident

Slesvigske Fodregiments Soldaterforenings formål er at holde forbindelse mellem medlemmerne, at styrke og fremme kammeratskabet mellem medlemmerne, at arbejde for videreførelsen af værnepligten i Danmark, og at virke for forståelse mellem borgerne og forsvaret.

Tandlægeforeningen
Joakim Lilholt, direktør

Tandlægeforeningen er den faglige sundhedsorganisation for alle tandlæger. Tandlægeforeningen sikrer medlemmerne et godt arbejdsliv og arbejder for at fremme den orale sundhed i befolkningen.

Telegraf-Regimenternes Soldaterforening
Erik E. Jensen, landsformand

Telegraf-Regimenternes Soldaterforening (TRS)  er en civil og upolitisk forening, er stiftet 1. juli 1949 og har fem lokalafdelingern. TRS formål er, at samle tidligere og nuværende telegrafsoldater, for derved at knytte venskaber og vedligeholde minderne fra soldatertiden.

The Danish Soldiers Club of Northern California
Rick Santarini, President

The Danish Soldiers Club of Northern California was started in 1938 by a group of Danish Army Officers and United States GI’s, to further goodwill and understanding between Denmark and USA.

Trænregimentet – Jyske Trænregiments Soldaterforening
Bent Frisk, landsformand

Foreningens formål er som soldaterforening at samle officerer, befalingsmænd, kontraktansatte samt værnepligtigt personel, der er eller har været tjenestegørende ved Trænregimentet / Jyske Trænregiment samt tidligere trænafdelinger.