Historie

VÆRN OM DANMARK En støttebevægelse for dansk forsvar

I midten af 1970`erne besluttede en snæver gruppe forsvarspositive erhvervsfolk under temaet “Fred i Frihed” at dæmme op mod de mange såkaldte forsvars- og NATO-negative bevægelser. I 1986 kunne man på Ryslinge Højskole stifte Landsforeningen Værn om Danmark, der med et pindsvin og Dannebrog som logo involverede sig i de politiske forsvarsforligsdrøftelser, for at forhindre en drastisk nedskæring i forsvarsbudgettet. Tusindvis af danskere betalte 20 kroner for et medlemskab og fik visuelt et rundt klistermærke med VOD-logo til bilbagruden. En forsvarspositiv folkebevægelse var startet med et klart holdningssignal til politikerne. Ikke en protestbevægelse, men derimod en støttebevægelse for det danske forsvar. Valget af logoet med pindsvin og Dannebrogsflag symboliserede det lille fredelige dyr, der ikke gør nogen fortræd, men rejser pigge, hvis det angribes. Valget af Ryslinge Højskole bragte rødderne tilbage til en tilsvarende forsvarsbevægelse i 1880’erne. Gennem 1980‘erne og 1990‘erne bredte landsbevægelsen sig via en medlemsbaseret og amtsopbygget organisation over hele Danmark. Efter Berlinmurens fald faldt medlemstallet til 2.400, men i midthalvfemserne og over årtusindskiftet begyndte det på ny at vokse til ca. 2.500.

Korte træk af Samvirket Folk & Forsvars historie

Allerede under sin tid som forsvarschef i 1984-85 begyndte General O.K. Lind at tale til de forsvarspositive organisationer og foreninger om et samarbejde til støtte for forsvarssagen. Det var ud fra tesen om at “sammenhold gør stærk” og den faktiske omstændighed, at disse organisationer mønstrede et ganske stort antal forsvarspositive medlemmer. Det var i den såkaldte fodnoteperiode, hvor forsvaret og vort NATO-tilhørsforhold var under pres, hvorfor markeringen af en stærk forsvarsvilje derfor var af stor betydning.
På initiativ af general Lind mødtes en kreds fra nævnte organisationer i sommeren 1988. Det resulterede i nedsættelse af et udvalg med det formål at forberede etablering af en paraplyorganisation med så mange af de forsvarspositive organisationer som muligt. Udvalget fik en sekretær og et kontor i Kastellet, som straks gik i gang med at iværksætte forskellige informationstiltag. Det var nemlig fra starten indlysende, at det bedste værktøj i den kommende paraplyorganisations virksomhed måtte være saglig information – til dels udbredt gennem de tilsluttede organisationers store netværk. Murens fald i november 1989 gav partnerne anledning til at overveje fremtiden, men det tog dog ikke lang tid at blive enige om, at den nye verdensorden ikke ville garantere fred i fremtiden. Den senere udvikling bl.a. på Balkan – og senere Iraq og Afghanistan – har til fulde illustreret dette. Den egentlige stiftelse fandt sted i 1991 under navnet “Samvirket Folk & Forsvar”. De i stiftelsen deltagende organisationer var Danske Soldaterforeningers Landsraad, De Samvirkende Danske Forsvarsbroderselskaber, Flyvevåbnets Soldaterforening, Marineforeningen, Reserveofficersforeningen i Danmark samt Værn Om Danmark, som tilsammen repræsenterede lidt over 80.000 medlemmer. Med en generalsekretær og en kontorassistent i lokaler i Sølvgade fortsattes informationsarbejdet såvel som arbejdet med at udvide medlemskredsen. Det gav efterhånden tilslutning fra Centralforeningen for Stampersonel, Rytterofficersforeningen, Foreningen Mursejleren, Foreningen af Officerer uden for aktiv tjeneste, Det Krigsvidenskabelige Selskab samt Beredskabs-Forbundet. Således stod man i 1999 med en stor og stærk paraplyorganisation med mere end 90.000 medlemmer med mange varierende aktiviteter, og efterhånden også anerkendt som en betydelig medspiller i forsvarssagen – klar til nye udfordringer.

En ny start

I foråret 2000 gennemførtes en fusion mellem den tidligere paraplyorganisation Samvirket FOLK & FORSVAR med dens 10 tilsluttede organisationer og Landsforeningen “Værn om Danmark”, en ren medlemsbaseret organisation. Det er disse to organisationers historie, som kort er beskrevet nedenfor, og som udgør det nye FOLK & FORSVARS historie. Folk & Forsvar gennemførte i sit første 10-år en bred indsats på det forsvars- og sikkerhedspolitiske område med organisatorisk baggrund med op mod 100.000 medlemmer fordelt ved direkte medlemskab og en række tilknyttede medlemsorganisationer.
Administrationen af organisationen er gennemført fra sekretariater indrettet i henholdsvis Kastellet og – fra 2005 – fra lejede lokaler i Trommesalen 3 (CS-Bygningen), Nørre Voldgade 27A fra 2010 – 2015 og fra Januar 2015 fra lokaler på Købmagergade 61. I 2010 besluttede Folk & Forsvars bestyrelse at udvikle et projektarbejde med temaet “Folk & Forsvar version-2” med henblik på evaluering af de første 10 år og udvikle en ny organisation og en handleplan for indsatsområder i det nye 10-år. Dette arbejde blev gennemført i projektgruppe og bestyrelse over 2 år, med stribevis af møder og et par bestyrelsesseminarer – alt koordineret af en ansat projektmedarbejder i samarbejde med organisationens sekretariat. På et bestyrelsesseminar i Slagelse i september 2012 blev de sidste skitser lagt på bordet, og et oplæg til et afgørende repræsentantskabsmøde blev fastlagt. På et ekstraordinært repræsentantskabsmøde den 30. november 2012 i Fredericia blev projektoplægget godkendt med overvældende majoritet. Hovedingredienserne i udviklingsprojektet var, at Folk & Forsvar fra 1. januar 2013 ændrede navn til Folk & Sikkerhed – og med nykonstrueret logo.
En implementeringsplan blev godkendt, og det besluttedes at gennemføre organisationsovergangen i løbet af 2013 – med henblik på “ny start” fra 2014.
Logo1