Generalforsamling i Folk & Sikkerhed, Netværk Bornholm

Generalforsamling i Folk & Sikkerhed, Netværk Bornholm

Generalforsamling i Folk & Sikkerhed, Netværk Bornholm, fredag den 13.4.2018

Bestyrelsens beretning ved Formanden Johnny G. Larsen.

Det forløbne år har budt på rigtig mange tiltag og aktiviteter som vi i bestyrelsen i år atter oplever er vigtige tiltag i relation til vores dejlige ø. Og når vi hertil kan konstatere en pæn medlemsfremgang, er det vores oplevelse, at de mange tiltag i årets forløb ikke har været forgæves, selvom vi ikke på alle fronter har ”fået” det som vi finder det rigtigste for øen. Nærmere herom senere.

Alle aktiviteter har taget udgangspunkt i de udfordringer og muligheder som er indbygget i vores navn –  Folk & Sikkerhed Netværk Bornholm.

Det forløbende år har bl.a. betydet stadigt øget fokus på Forsvars, Beredskabs – og Sikkerhedspolitiske temaer i takt med, at omverdenen har ændret sig og for vores vedkommende med vægt på øens særlige forhold.

Vi i Folk & Sikkerhed ønsker klart at signalere, at der arbejdes målrettet for at skabe bredere strategiske samarbejdsmuligheder, bl.a. målrettet arbejde for at inddrage det brede samfund, idet vi finder at samtænkning af hele Forsvar – Sikkerheds – og Beredskabsopbygningen, vil medvirke til at styrke det robuste samfund, men med respekt for organisationernes sektoransvar.

F&S primære formål er at skabe fokus og debat og fremføre synspunkter på det beredskabs-, forsvars- og sikkerhedspolitiske område. F&S er uafhængig af parti og fagpolitik.

Det kan ikke siges tit nok at vi ønsker at tydeliggøre at F&S tillægger det stor vægt at samarbejde med øvrige organisationer, samt at medvirke til at opbygge et robust tværfagligt beredskab i en tæt dialog med beredskabets – fire søjler; Forsvar, Politi, Redningsberedskaberne i Stat og Kommuner, samt den civile sektors beredskab igen i form af Kommune og de Samfundsvigtige virksomheder.

F&S vil bl.a. med afsæt heri fra vores Ø – og med gode tiltag herfra –  generelt informere og inspirere om vores virke og erfaringer herfra arbejde målrettet mod bl.a. et Robust Beredskab tværfagligt gennem de 4 søjler.

Et andet område som vi fortsat i årene fremover ligeledes vil have et særligt fokus i mod er de unge og den brede befolkning ved bl.a. videreudvikling af vores gode samarbejde med bl.a. Campus Bornholm og gennem at styrke den enkelte bornholmers indsigt i egen beskyttelsesforhold i relation til bl.a. storme m.v. vil vi ligeledes styrke og fastholde vores tætte Samvirke med Beredskabsforbundet i samarbejdet omkring konceptet Den Robuste Borger.

Når vi taler om de unge er der i vores uddannelsessystem i dag generelt ikke tilstrækkelig fokus på de forsvars-, beredskabs- og sikkerhedspolitiske områder. Temaer som vi finder bør indgå i højere grad i ungdomsuddannelserne, med vægt på prægning af værdier og holdninger som eksempelvis hjælpsomhed, pligt og frivillighed, så vi alle medvirker til at skabe grundlaget for en fælles folkelig forankring.

F&S Bornholms bestyrelse har i det forløbende år været meget glade for den videre dialog med mange bornholmere, myndigheder og Campus Bornholm, som giver udtryk for at de bl.a. finder omtalte tema: Danske værdier, frihed og tryghed i ET ROBUST SAMFUND og konceptet Den Robuste Borger spændende og udviser en fin interesse for i fællesskab at udbygge yderligere viden herom. En dialog vi vil fastholde og forstærke her i 2018.

F&S Bornholms aktiviteter i relation til de 4 overordnede ”Søjler”, har mere konkret været centreret om følgende:

 • Arbejdet med oplæg til et nyt Forsvarsforlig.
 • Den nye landsomfattende beredskabsstruktur for Danmark og ikke mindst et evt. fremtidige Ø – beredskab på Bornholm konsekvenser/muligheder m.v.
 • Bornholms Veteranpolitik
 • Frivillighed og betydningen heri for det robuste samfund, herunder – Projekt Medborgerskab (værnepligt- hjernepligt)
 • Folkemødet – 2017.
 • Beredskabsarbejdet med de unge – eksempelvis: Den Globale Linje ved Campus Bornholm & Andre klasser.
 • Flagdagen 5 september.
 • Beredskabets dag i Allinge.
 • Medlemsaktiviteter og tværfagligt samarbejde.

Det efterfølgende er en kort fortælling om hvad der er udrettet på ovenstående.:

Arbejdet med oplægget til et nyt forsvarsforlig og resultaterne heraf.

Folk & Sikkerheds udarbejdelse af den Alternative Forsvarsrapport, der tog sin begyndelse den 2. maj 2016 dagen efter regeringens offentliggørelse af Taksøe-rapporten, har været et langt sejt træk, men har været besværet værd.

Forsvarsforliget blev som bekendt en realitet den 28. januar 2018, et Forsvarsaftale mellem Regeringen, Dansk Folkeparti, Det radikale Venstre og Socialdemokratiet. Forsvarsaftalen indeholder glædeligvis mange nødvendige ændringer til det eksisterende Forsvar bl.a. i form af nye opgaver og nyt materiel. Samt som noget meget vigtigt ud fra en helheds betragtning, netop dette at Det Statslige Redningsberedskab nu er en del af det samlede forlig. Hvad det bl.a. betyder for os på Bornholm vil jeg komme tilbage til om lidt.

Forsvarsaftalen tilgodeser også Bornholm med bl.a. ca. 130 flere soldater til øen.

Forliget indeholder udover en tiltrængt styrkelse af selve forsvaret, glædeligvis en styrkelse af Hjemmeværnet og Beredskabet på personel og materielfronten samt opbygning af nye kapaciteter. Eksempelvis et øget indtag af værnepligtige til Forsvaret og Beredskabet. Mulighed for yderligere værnepligtige i forligsperioden. Gradvis genopbygning af et hjemligt forsvar. Øget anvendelse af reserven, også i den nye brigade og i de blå værn. Styrkelse af cyberforsvarsindsatsen. Øget indsat mod terror. Styrkelse af fregatternes våbenudrustning. Øget engagement i Arktis.  Samt ikke at forglemme en styrkelse af Det Statslige beredskab på landsplan med ca. 125 ekstra værnepligtige og flere uniformerede medarbejdere. Desuden tilføres yderligere ca. 25 mio. kr. til anskaffelse af materiel etc.

På sigt forventes flere Beredskabs- befalingsmænd og officerer til at uddanne de værnepligtige og indsætte dem i nationale og internationale opgaver.

Alle tiltag som på den ene eller anden måde glædeligvis også tilgodeser os her på Øen.

Forståeligt har det også her på øen skabt glæde, en glæde som jeg tror vi alle her på øen deler med hinanden – endelig tilgodeset fra det ” Høje Chr. Borg”. Og jeg tror at vi alle støtter op om vores Borgmester, når hun bl.a. udtrykker at opgraderingen af Kasernen får flere positive følgevirkninger.

Først og fremmest, at der er sikkerhed for, at vi beholder kasernen. For bare nogle år siden var det hele usikkert. Da virkede det som om alt forsvandt for os. Den usikkerhed har vi fået vendt, og nu kan vi begynde at planlægge efter, at tingene er her og at de bliver udbygget. Det er en helt anden udviklingshorisont vi her på Bornholm har nu – Nu kan vi begynde at udvikle.

Lad os oprigtigt glædes over et forlig som klart varsler ” a new beginning” som demonstrerer, at den sikkerhedspolitiske virkelighed nu også adresseres i Danmark herunder Østersøområdet.

Lad mig nu vende mig mod det andet for Bornholm vigtige emne:

Den nye landsomfattende beredskabsstruktur for Danmark og ikke mindst det fremtidige Ø – Beredskab på Bornholm.

Emneområdet her har ligeledes fordret det lange seje træk og har pt. forløbet over flere år med mange møder m.v. herunder påvirkning højt som lavt over alt hvor vi – på god og værdig vis – har kunnet fremføre øens særlige udfordringer men absolut også muligheder.

Som bekendt kan Bornholm ikke umiddelbart samarbejde hen over kommunegrænserne på beredskabsområdet. Vi må bygge på vort stærke lokalkendskab og samarbejdsevne. F&S finder ligeledes det vigtigt at fokus også holdes på samtænkning – samspil herunder styrkelse af frivilligheden i bredeste forstand, som et stærkt supplement til de professionelle mhp. en optimering af de til rådighed værende samlede ressourcer.

Det bør erindres at ultimo november 2015 var en særlig minderig dag for bl.a. Bornholm. Idet daværende Forsvarsminister Peter Christensen kom til Bornholm med budskabet Beredskabsstyrelsen på Bornholm består. Et Budskab vi ligeledes alle på Bornholm glædes over, men også erindre om at det absolut ikke kom af sig selv.  Var vi så i mål? – Svaret herpå er ingen lunde – Tvært imod.

Rent lovmæssigt indgik Folketinget i primo 2016 en aftale om det fremtidige danske Redningsberedskab, herunder en aftale om Et Særligt Ø – Beredskab på Bornholm. Og i forbindelse hermed blev der nedsat en Styre- og Arbejdsgruppe vedr. det samordnede beredskab, Ø-Beredskabet på Bornholm, der ca. i sidste kvartal af 2016 skulle fremkomme med en defineret model for Bornholms Beredskab, et beredskab der samordner det kommunale og statslige beredskab i en samlet organisation.

Folk & Sikkerhed Netværk Bornholms Bestyrelse finder, at et tværfagligt samordnet beredskab i sig selv er grundlaget for en spændende udviklingsmulighed og forandring, der vil kunne skabe et godt fundament for et fortsat Robust Beredskab på Bornholm. Et Ø-Beredskab, der kunne samordne det kommunale, statslige og frivillige beredskab under en samlet ledelse i en og samme organisation. En sådan organisation ville også kræve en hel ny forpligtende samkøring mellem Kommune, Stat og de Frivillige, ikke blot et tæt samarbejde men en indgåelse af en egentlig partnerskabsaftale, idet det her ville være tale om et tiltag, der ikke før er set andre steder i landet, hvor såvel Kommune – Stat og Frivillige får mulighed for en forandring der med en samlet Ledelses, Personel og Materiel struktur m.v. som bl.a. samlet set skulle kunne gøre beredskabet mere effektivt og robust på øen.

Sådan gik det som bekendt ikke. En af de helt store udfordringer, som fulgte med fra Christiansborg med etableringen af et særligt Ø-Beredskab på Bornholm var, at Forsvarsministeren pålagde Beredskabsstyrelsen Bornholm en båndlagt besparelse på 9 millioner kr.

I konsekvens heraf besluttede vi i bestyrelsen atter at henvende os til Borgmesteren og den samlede kommunalbestyrelse.

I processen herefter blev besparelsen reduceret til ca. 2,9 mio. kr. og den oprindelige påtænkte fjernelse af Deltidsbrandmandsordningen ligeledes taget af bordet, to tiltag som vi i F&S glædes over og forhåbentlig mange med os.

Men det gik som bekendt anderledes med det helt centrale emne, Ø-beredskabet, hvor én af de centrale anbefalinger fra vores side var at få beredskabsstrukturen på Bornholm beskrevet i beredskabsloven, ikke mindst betydningen af etablering af en egentlig partnerskabsaftale og indholdet heri, således der også bl.a. ved skiftende regeringer etc. blev tydeliggjort, at der på Bornholm er nogle helt særlige beredskabsmæssige og samarbejdsstrukturer kommune og stat imellem.

Det var Folk & Sikkerheds ønske, at kommunalbestyrelsen revurderede situationen og så på om der ikke er sparet for meget på det kommunale beredskab.

Ikke kun staten, men også kommunen bør bidrage når der er tale om øens Samlede Robuste Beredskab, idet det må erkendes, at hvis der sker en større hændelse, er robustheden på beredskabet meget lav, plus at der på den kommunale side er skåret ind i benet på både mandskab og materiel, hvilket ses ved de sidste års effektuerede nedlæggelser af flere af øens kommunale brandstationer og salg af brandbiler og andet materiel.

Den situation fik os til at sige til Borgmesteren og kommunalbestyrelsen, at vi håbede kommunalbestyrelsen ville vende hver en sten til gavn for, ikke kun for det statslige beredskab, men absolut også det kommunale beredskab.

Det var således F&S-Bornholms håb, at borgmesteren og den samlede kommunalbestyrelse ville arbejde for den påtænkte ordning af et samlet Ø-beredskab, primært for at sikre et robust beredskab, men også for at skabe en skole for andre kommunale og statslige samarbejd-, partnerskabs initiativer.

De gældende udbudsregler forhindrede en egentlig formel samordning af beredskaberne som sådan, hvorfor kommunalbestyrelsen september – 2017 godkendte at samordne de to enheders frivilligområde fremadrettet og til dels fortsætte samarbejdet på indsatslederområdet indtil udgangen af april 2019.

I personel styrkesammenhæng hvor det statslige varetager en frivillig operativ styrke på ca.15 -20 personer og hvor det kommunale beredskab varetager en frivillig styrke til indkvartering og forplejning på ca. 5 – 8 personer.

Jeg tror vi må erkende, at det der var muligheden for Bornholm, at få opbygget et Robust Tværfagligt Beredskab, pt hænger i en meget tynd tråd.

 

Man kunne måske med rette spørge, med baggrund i borgmesterens meget positive udmelding i relation til det indgåede forsvarsforlig – NU KAN VI BEGYNDE AT UDVIKLE –

Om Bornholm på ”ALLE FRONTER” (Det Samlede Robuste Beredskab) kendte vores besøgelsestid, eller var der noget her, hvor vi måske kunne have været lidt mere på forkant med. Det vil jeg gerne vende tilbage hertil om et øjeblik.

 

At samme helhedssyn og positive tilgang ikke var tilstede i forhold til det Statslige og Kommunale redningsberedskab. F&S anerkender at udmeldingen fra Kammeradvokaten, at jf. gældende udbudsregler forhindrede en egentlig formel samordning af beredskaberne, men som bestemt ikke ville forhindre en egentlig samvirkeaftale, således at man på det foreliggende grundlag havde tilvejebragt en struktur, som havde styrket hovedideen i tankegangen vedr. et samordnet beredskab, men med respekt for adskilt økonomi etc. Men fortsat med en meget snæver fælles ledelsesstruktur m.v.

Det vi desværre nu må konstatere er at vi bl.a. på såvel tværfaglig ledelse og koordinering m.v. samt på frivillige området har en meget tynd individuel struktur, samt ved nedlæggelsen af de kommunale frivillige samaritter – figurant og logistikenhederne (med undtagelse af indkvartering og forplejning), at mange af øens frivillige oplever, at de i kommunen ikke ønsker frivillige som en resurse i beredskabet.

Generelt er det F&S Bornholms oplevelse, at når det drejer sig om interesse og vægtning af det kommunale beredskab og et egentlig tættere virkende samarbejde med den statslige komponent, opleves det at i det forløbende 4 – årige forløb ikke har haft den store interesse for kommunalbestyrelsen.

Det er F&S Bornholms håb og ønske, at den nye kommunalbestyrelse og sammensætningen heri vil vægte dette vigtige område til gavn for os alle. Og det er klart vores oplevelse at alle der arbejder og har indsigt og viden om dette vigtige område er klar til at støtte kommunen op herom.

Nu over til noget andet, Bornholms Veteranpolitik, der er et koncept for myndigheder og organisationer på Bornholm, der arbejder med og for Veteraner. Bornholms Veteranforum blev stiftet den 16.3.2016 og 11 organisationer og myndigheder har tilmeldt sig. Det er et område vi i F&S også støtter op om.

Efterfølgende indeholdt beretningen information om:

 • Cyberkrig og at det er lige så farlig som rigtig krig.
 • Det frivillige medborgerskab; Værnepligt – Hjernepligt – Medborgerskab.
  • Med baggrund i den konstatering at kun ca. 5% af hver ungdomsårgang på ca. 70.000 stifter bekendtskab med værnepligt 99% heraf gør det frivilligt.
  • F&S finder at den danske værnepligt model (Forsvar og Beredskab) er en værdifuld model, fordi den bl.a. præger værdier og holdninger samt er med til at former de unge til vigtigheden af ikke kun at have rettigheder, men også pligter som en del af det at være en god samfundsborger og dermed bidrager til fællesskabet og sammenhængskraften i samfundet generelt.
  • Her er det måske gavnligt at erindre sig at værnepligten var i sin tid bl.a. et kæmpe social afsæt, der bl.a. betød at man lige pludselig kunne arbejde med – uddanne og motivere mennesker over en periode.
  • Men i takt med at VP i Danmark bliver mere og mere udvandet er tiden måske moden til at indføre betydningen og bredden af begreberne Værnepligt – Hjernepligt – Medborgerskab. Tiltaget her gør det ikke mindre vigtigt selvom vi – forhåbentlig – bredt (på sigt) får genindført værnepligten i Danmark.
  • Vi i F&S er generelt af den holdning at nogle gange skal man tvinge sig selv til at være sammen med mennesker, man måske ikke umiddelbart sympatiser med, for at lære at holde af.
  • F&S er ligeledes af den generelle holdning, at den almindelige værnepligt er grundlaget for et hvert dansk Forsvar – Redningsberedskab, men at ordningen med fordel for samfundet som helhed kunne tilpasses samfundsudviklingen til derved at omfatte endnu flere.
  • Det kunne eksempelvis ske på en sådan måde, at hver ungdomsårgang bidrager til samfundets samlede beredskab – et medborgerskab, der baserer sig på frivillighed og samtidig tilpasses samfundsudviklingen, så en stor del af hver ungdomsårgang får mulighed for indsigt i, samt i en periode at bidrage til samfundets samlede robuste beredskab i ordets bredeste betydning. F&S foreslår et fremtidigt frivilligt medborgerskab blandt ungdomsårgange, hvor de unge skal have mulighed for at stifte bekendtskab med frivilligt arbejde i et praktikophold.
  • Det kunne aftjenes f.eks. i Forsvar/Hjemmeværnet, Redningsberedskab, Politi, Sundhedssektor, Ungdommens Røde Kors, Beredskabsforbundet, Natteravnene, samt andre samfundsfunktioner. Kun fantasien sætter begrænsninger for praktiksteder.
  • Endvidere arbejdes der for at man via virket kan opnå ECTS point til brug for de unges videre karriereforløb, således man f.eks. optjener merit til uddannelser, lærepladser, skoler, universiteter, samt ved at offentlige som private virksomheder bakker op om de unges indsat i relation hertil. Herved vurderes det at unge bl.a. får et bredere kendskab til værdien og betydningen af at have et mere tværfagligt robust samfund.

Vi kan konstatere at Bornholm har afsat et kraftigt fingeraftryk bl.a. vedr. arbejdet for at få ungdommen tilvejebragt interesse for samfundsberedskabsmæssige emner Vi glæder os til forsat at følge op herpå.

 • Aktiviteter på Folkemødet 2017.
 • Flagdagen og mål på 80% af alle flag på øen til tops. Jeg vil gerne henlede jeres opmærksomhed på den årlige flagdags konkurrence etc.
 • Skab danmarkshistorie – støt den danske indsats. 365 fortællinger om de danske missioner – udsendt af Danmark.
 • Beredskabets dag.  En rigtig familiehyggedag, der varmt anbefales.
 • Medlemsaktiviteter og tværfagligt samarbejde, Det robuste samfund og foredragsrækken om den kolde krig og læren heraf etc. hvor Leif Davidsens foredrag rundede foredragsrækken af i alt 6 foredrag om den kolde krig.

Jeg skal til at runde min beretning af. Som I sikkert fornemmer har det på alle måder været et aktivt år til forhåbentlig også gavn for Bornholm og vores medlemmer samt øvrige samarbejdspartner.

På hele bestyrelsens vegne vil jeg gerne udtrykke en VARM OG STOR TAK til alle vores medlemmer og samarbejdspartner for et særdeles frugtbart og godt samarbejde i 2017, og som vi vil lytte meget til samt følge op herpå også her i 2018.

 

Johnny G. Larsen

Formand / Folk & Sikkerhed Bornholm

 

Tilføj kommentar

Din email adresse vil ikke blive vist på siden. De krævede felter er markeret med *