NYHEDSBREV JUNI

---

 

Damarks største forsvars-, beredskabs-

og sikkerhedspolitiske organisation

---

Folk & Sikkerhed Magasin nr. 2 / 2017

Læs Folk & Sikkerheds spændende magasin – Stort interview med Forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen – cyber warfare, NATO, forsvarsforlig og meget mere.

I denne udgave af magasinet kan du foruden ovennævnte interview læse formandens leder, hvor der blandt andet opfordres til at alle tager del i debatten om det kommende forsvarsforlig.

Læs alle de andre interessante historier i magasinet HER.

God fornøjelse!

---

Folk & Sikkerhed støtter Danmarks soldaterforeninger

Danske Soldaterforeningers Landsråd (DSL) og Folk & Sikkerhed har i mange år samarbejdet om at styrke forsvarspolitikken i Danmark. Det er et samarbejde, som Folk & Sikkerhed er meget stolte af og taknemmelige for.

Samarbejdet gør sig blandt andet gældende om udbredelsen af Flagdagen den 5. september, oplysningsarbejde om Forsvaret, lokale arrangementer (herunder mindehøjtideligheder) og meget mere.

Landsrådet har til opgave at formidle en forståelse mellem befolkningen og Forsvaret til styrkelse af forsvarsviljen og fastholdelse af værnepligten som en vigtig del af dansk forsvar.

Herunder påhviler det Landsrådet at engagere sig i emneområder i soldaterforeningsbevægelsen og forhold iøvrigt med tilknytning til det danske forsvar.

Landsrådet er stiftet den 10. september 1936.

DSL's præsident er Oberst Flemming Rytter.

Læs mere om DSL.

Danske Soldater- og Marineforeningers Fællesråd er stiftet i 2006 og er sammensat som et koordinerende ledersamvirke af Danske Soldaterforeningers Landsraad, Marineforeningen, De Samvirkende Danske Forsvarsbroderselskaber og Flyvevåbnets Soldaterforening.
DSM repræsenterer i 2017 50.437 medlemmer i den danske soldaterforeningsbevægelse.
Ledergruppens formand er Oberst Karl Erik Nielsen, præsident for Forsvarsbrødrene.

Organisationsoversigt - DSM.

Link til Forsvarsbrødrene.

---

Kronik: Forsvaret er værd at kæmpe for

Den 29. juni kan man i Børsen læse en kronik af Folk & Sikkerheds formand, Peter Michael Andersen. Her rettes en opfordring til dansk erhvervsliv om at tage mere ansvar i den forsvars- og sikkerhedspolitiske situation.

Uddrag af kronikken:
"I sit debatindlæg i Børsen 12. juni 2017 opfordrer direktør Jens Christian Lorenzen erhvervslivet til at engagere sig i dansk forsvars- og sikkerhedspolitik.
I Folk & Sikkerhed, som er Danmarks største forsvars-, beredskabs- og sikkerhedspolitiske organisation, er vi helt enige. Der er et udtalt behov for, at også erhvervslivet engagerer sig i forsvarssagen.
Den globale sikkerhedsmæssige situation er præget af to nøgleord: usikkerhed og uforudsigelighed.
Hvad ingen troede muligt for blot tre-fire år siden, er virkeligheden i dag. Ingen kan i dag være i tvivl om, at situationen vitterlig er alvorlig.
De, der f.eks. tror, at Nato militært er Rusland langt overlegen i Østersøregionen, tager fejl. Skulle det komme til en konflikt f.eks. i Baltikum, har Nato ikke evnen til rettidigt at generere tilstrækkelige styrker til at imødegå en (militær) aggression - langt fra."

Læs kronikken HER.

Hvis du er interesseret i, hvordan du og din virksomhed kan engagere sig i sikkerhedspolitik, så kan du læse mere om det HER.

---

Debatindlæg - Om din frihed vil vi værne

Af major Kristian Pihl Lorentzen, MF og medlem for Forsvarsudvalget for Venstre.

Det var ikke uden grund, at Grundlovens viise fædre knæsatte værnepligten – pligten til at værne om Danmark og forsvare vores fædreland og vores værdier. Og det var ikke uden grund, at digteren Helge Rode skrev de stærke strofer: ”Om din frihed vil vi værne, holde skjoldvagt om din fred” i sangen ”Som en rejselysten flåde” fra 1920.

Både Grundlovens fædre og Helge Rode var klar over det. Frihed er det bedste guld. Men friheden er ikke en selvfølge. Og den må aldrig blive en selvfølge. Det er noget, der vedvarende skal værnes om og kæmpes for. Verdenshistorien taler sit tydelige sprog: Hvis en nation mister sin forsvarsvilje, så bliver den en let bytte for andre nationer, der gerne vil være større og stærkere på andres bekostning.

Denne visdom og erfaring er vigtig at have sig for øje, når vi til efteråret skal forhandle en ny forsvarsaftale på plads. Vi må blankt erkende, at der ved den seneste forsvarsaftale blev skåret for dybt i forsvaret. Ude ved enhederne mærker personellet, at buen er spændt til det yderste. Der ydes en fantastisk flot indsats ude som hjemme. Men det er svært at få mål og midler til at hænge sammen. Desuden har udviklingen de seneste fem år slet ikke været som forventet. Der er fortsat en stående og stigende terrortrussel, som vi er nødt til at tage alvorligt. Danmark skal have kapaciteter til at imødegå udklækning af terrorister langt uden for vores grænser. Men vi skal også have ressourcerne til at bekæmpe terror herhjemme. Her spiller politiet og efterretningstjenesterne en hovedrolle. Men der skal i påkommende tilfælde også kunne trækkes på relevante ressourcer fra forsvaret, Hjemmeværnet og det civile beredskab, så vi øger Danmarks samlede robusthed. Eksempelvis til bevogtningsopgaver eller til foranstaltninger i kølvandet på terroranslag.

Med hensyn til truslen, så har vi i de seneste år set et Rusland, hvor præsident Putin er blevet særdeles populær ved at invadere Krim-halvøen og det østlige Ukraine, stik imod alle internationale spilleregler. Vore nære venner i de tre baltiske lande ser med stor bekymring på udviklingen. De er frontstater, der føler sig truet af bjørnen i øst. Vi ser en massiv genoprustning af det russiske militær. Vi ser en stærkt provokerende russisk adfærd i luftrummet over Østersøen. Senest har vi set et russisk cyber-angreb mod Danmark, herunder mod det danske forsvar. Der er således behov for, at forsvarsalliancen NATO rustes bedre til at håndtere denne  genopståede trussel fra stormagten Rusland.

I den forbindelse må Danmark aldrig blive det svage led i kæden. Vi skal være villige til at betale vores del af præmien for den forsikring, der er garanten for fred i frihed. Det er ynkeligt og uværdigt, hvis Danmark kører på frihjul og lader andre betale for vores sikkerhed.

På denne baggrund er jeg rigtig glad for, at regeringen lægger op til et markant løft af forsvarsbudgettet i de kommende år. Herunder bør vi finde penge til at styrke og operationalisere værnepligten, så den i øget grad understøtter vores robusthed. Det har forsvaret hårdt brug for, så det får den fornødne bredde og dybde, samtidig med at der kommer bedre balance mellem mål og midler ude ved enhederne. Vi skal sikre Danmark som en troværdig NATO-partner, så vi ikke kommer på listen over de lande, der ikke har viljen til at betale regningen for et effektivt og afskrækkende kollektivt forsvar af vores frihed. Det er mit håb og min forventning, at vi i sidst på året kan lande en bred politisk aftale, der styrker dansk forsvar markant og som styrker Danmarks internationale omdømme i NATO og andre steder ude i verden. Herunder i hele Østersøregionen – og øst derfor. Vi skal passe godt på Danmark og vores frihed midt i en usikker tid.

 Link til debatindlægget.

Debatindlægget er ikke nødvendigvis er et udtryk for Folk & Sikkerheds holdning, men alene den navngivne forfatter.

---

Dialogmødet med Søren Gade i Ålborg var en stor succes – Tak for opbakningen!

Stor spørgelyst – Men ikke politisk forventning om mange flere penge til Forsvaret

Af Claus Arboe-Rasmussen

God dialog, 75 interesserede tilhørere med mange VIP´s fra Aalborg og omegn og et veloplagt panel, da Folk & Sikkerhed Nordjylland inviterede til dialogmøde om ”Dansk forsvar i ubalance?  Mødet fandt sted på Aalborg kaserner på Gammel Høvej i Nørresundby den 27 juni.

Der var dog ikke megen forventning til en voldsom forbedring af Forsvarets økonomiske fremtid hos de tre deltagende lokale folketingsmedlemmer i forbindelse med de kommende Forsvarsforligsforhandlinger. Et sted mellem 1-2 mia. kr. var den forventede budgetstigning. Den danske befolkning har pt. ikke forståelse for drastiske hævninger af budgettet på bekostning af velfærdet. Men både panel og tilhørere var meget enig om, at Folk & Sikkerheds dialogmøder og Alternative Forsvarsrapport var et godt indspark for at vække vor befolkning. Og den skal vækkes inden det kommende Forsvarsforlig ventes på plads lige efter kommunalvalget den 22. november. For så kan man nemlig ikke bringe kasernelukninger og anden militær logistik med ind i valget, som en af politikerne udtrykte det.

Læs resten af beretningen fra dialogmødet og se billeder HER.

---

Folkemøde 2017

God dialog til to store dialogmøder på Folkemødet

Igen i år havde Folk & Sikkerhed to dialogmøder på Folkemødet - ”Hvordan skal vi få inddraget flere unge i styrkelsen af det robuste samfund?" og ” Hvad siger befolkningen/politikerne til et forsvar i ubalance?"

Læs hele beretningen og se billeder HER.

Uddrag af beretningen:

OPBAKNING TIL UNGT MEDBORGERSKABSPROJEKTET

Af Claus Arboe-Rasmussen, kommunikationsdirektør i Folk & Sikkerhed.

Folk & Sikkerheds andet dialogmøde drejede sig om ”Hvordan skal vi få inddraget flere unge i styrkelsen af det robuste samfund? Her deltog MF’erne Peter Juel Jensen, V, valgt på Bornholm og Nikolaj Villumsen, Enhedslisten. Til efteråret overtager Nikolaj ledelsesopgaven i Enhedslisten mens Pernille Skipper er på barsel. Derudover deltog kommunalpolitiker Sten Frandsens, Regionskommune Bornholm og chef for Hjemmeværnet, generalmajor Finn Winkler.

Peter Juel Jensen talte om sammenhængskraften i det danske samfund og behovet for at få engageret flere unge i Folk & Sikkerheds store projekt, Ungt Medborgerskab. ” Vi får brug for de unge i fremtiden i det robuste samfund. Mange unge er rodløse inden de begynder en uddannelse. Ved at udvide værnepligtsbegrebet til et medborgerskab, kan vi få fat i dem. De kan bl.a. lære førstehjælp, udvikle nye kompetencer etc. under et frivilligt praktikophold i Folk & Sikkerheds praktiktilbud. ”

---

3 opslag fra Facebook i juni

NATO - reel stigning

NATO-landene (foruden USA) vil i 2017 øge deres udgifter til forsvar med 4,3 procent.
"I 2017 forudser vi en større reel stigning på 4,3 procent. Vi er virkelig ved at skifte gear, og trenden går opad, og vi agter at holde den oppe" - Jens Stoltenberg, NATOs Generalsekretær.

Sverige og værnepligt

Sverige øger værnepligten. Det gør Norge, Finland, Estland, Letland, Litauen m.fl. også – alle lande i Østersøregionen, ligesom Danmark. Det gør de for at opnå den fornødne dybde, robusthed og udholdenhed i deres forsvar, som den sikkerhedspolitiske situation tilsiger.
Danmark bør gøre præcis det samme i forbindelse med det kommende forsvarsforlig.
Med en justering af værnepligtens længde og antallet af værnepligtige, vil disse – omkostningseffektivt - kunne løse en meget lang række opgaver, som et lille ekspeditionsforsvar, som dansk forsvar er i dag, aldrig nogensinde ville kunne løse – simpelthen fordi der er alt for få soldater, og fordi disse er fuldt engageret i internationale operationer.
Hertil kommer de afledede positive effekter af værnepligten: forankring af forsvaret i samfundet, styrkelse af rekrutteringsgrundlaget til både forsvaret og hjemmeværnet samt uddannelse af robuste samfundsborgere.

NATO's udfordringer

I Danmark opfatter vi vores sikkerhedspolitiske garanti som værende NATO, men er det tilstrækkeligt i en hastig foranderlig sikkerhedspolitisk verden?
Folk & Sikkerhed er tilhænger af NATO, men alliancen har nogle store udfordringer, som ikke altid når befolkningens opmærksomhed, og som vi gerne vil skabe debat om.
Eksempler:
- NATO’s kommandostruktur er ikke i stand til at lede store, allierede militæroperationer.
- Nationale hovedkvarterer er ikke integreret i NATO’s kommandostruktur.
- Samtidig med det har NATO dårlig kapacitet til at flyve soldater og materiel fra et NATO-land til et andet i krise.
- NATO mangler tankfly, som kan tanke kampfly i luften.
- NATO har heller ikke et godt nok system til at fragte kampvogne og artilleri over større afstande med tog.
- NATO kom alt for sent igang med deres cyberindsats, og er således (langt) bagud i forhold til ex. Rusland og Kina.
NATO er vores stærkeste sikkerhedspolitiske kort, men der er stadig meget der skal gøres.
Se opslaget HER.

Vær med i debatten og følg Folk & Sikkerhed på Facebook.

---

Frederikssund Marineforening til Flagfest på Kronborg

Af formand Kurt Terkelsen, Frederikssund Marineforening.

Som lokalrepræsentant i Danmarks-Samfundet, Halsnæs-Frederikssund – Egedal, uddeler jeg hvert år på Valdemarsdag den 15. juni, faner og flag til Hjemmeværnet, foreninger, spejdergrupper med flere, ved flagfest på Valdemarsdag.

På Valdemarsdagen i år var der et par hundrede mennesker der gik i den smukke sommeraften i optog gennem Helsingør og ud til Kronborg, anført af Helsingør Pigegarde og med en lille snes flag og faner, herunder Frederikssund Marineforenings flag med flagbærer, Hans Ulrich Christen og Ove Kragh, som her repræsenterende foreninger, som tidligere har modtaget dem.

Læs beretningen og se billeder HER.

---

Udvalgte nyheder med direkte links

---
---

Folk & Sikkerhed udsender ved hvert månedsskifte et elektronisk nyhedsbrev, typisk med indhold af aktuel orientering, informationer, referater, synspunkter mv. Indsendte indlæg som vi vælger at bringe i nyhedsbrevet, er i sit indhold ikke nødvendigvis dækkende for Folk & Sikkerheds holdninger og synspunkter.

Redaktionen: Folk & Sikkerhed - Sekretariatet
Redaktionen er afsluttet 30.06.17.